Garantiemelding

Garantieformulier
  GARANTIEBEPALINGEN Gewoonfietsen.nl

  1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van drie maanden na aankoop / aflevering van de tweewieler. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten. Aan een koper die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf komen voornoemde wettelijke rechten (waaronder het recht dat de tweewieler bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt (zie boek 7 BW) niet toe.

  2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik, niet zijnde gebruik in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.

  3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale, gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties, die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht.

  4. Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur erkend rijwielbedrijf te zijn. De kosten van elders uitgevoerde reparaties worden vergoed tegen het in het bedrijf van verkoper geldende prijspeil. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

  5. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het ontbreken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

  6. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, ketting en tandwielen, remblokken en voeringen, zadels en lampen alsmede veranderingen die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.